Miljöbalken
Miljöbalken SFS 1998:808 2 kap säger:

  • Förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
  • I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
  • Återanvändning och återvinning.
  • Redan risken för skador och olägenheter medför en skyldighet att vidta åtgärder.

©2012 All rights reserved - www.skiu.se - webmaster@skiu.se